Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

ECDL vizsgaszabályzat

Az NJSZT ECDL Irodával kötött szerződés alapján a BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája akkreditált ECDL vizsgaközpontja mind saját tanulói, mind más intézményben regisztrált hallgatók számára biztosítja a vizsgalehetőségeket.

Az ECDL vizsga a tanév során az igényektől függően kerül megrendezésre. Az NJSZT felé két héttel előre bejelentett vizsgákat az iskolai hirdetőtáblákon tesszük közzé.

A vizsgáztatást akkreditált vizsgáztatói igazolvánnyal rendelkező tanárok végzik, a vizsgákkal kapcsolatos adminisztrációt, az erre a célra szolgáló szoftver segítségével az ECDL Irodának bejelentett kapcsolattartó személy végzi. A vizsgák technikai és biztonsági feltételeit az iskola az erre a célra berendezett számítógépteremben biztosítja.

I.    Az ECDL vizsga előkészítése és lebonyolítása

A vizsga lebonyolításának általános feltételei

ECDL vizsgát tenni kizárólag akkreditált ECDL vizsgaközpontban, előre meghirdetett vizsgán, akkreditált ECDL vizsgáztató jelenlétében lehet. A mindenkori vizsgabiztos felelős a vizsga szabályos lebonyolításáért és a vizsgafeladatok javításáért.

A hallgató az ECDL rendszerbe való első jelentkezésekor ‑ regisztrációkor ‑ okmányként kezelendő vizsgakártyát kap, amelyre adatait a vizsgaközpont vezeti fel. A vizsgakártya bármely ország bármely akkreditált vizsgaközpontjában érvényes: a vizsgaközpontok (országok) mindegyike köteles a hallgató regisztrációjának helyétől függetlenül bárkit, bármely meghirdetett vizsgán levizsgáztatni, a regisztrációtól számított 3 éven belül.

A sikeres vizsgákat egyenként, a vizsgakártyán erre megjelölt helyen kell a vizsgaköz­pontnak a vizsgázó számára igazolnia oly módon, hogy a megfelelő helyre a „MEGFELELT" minősítést kell írni. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem szabad felvezetni.

Az ECDL bizonyítvány elnyeréséhez szükséges hét modulvizsga letétele után, a vizsgaközpont elismervény ellenében átveszi a vizsgakártyát a vizsgázótól és az átvételtől számított 10 munkanapon belül továbbítja az NJSZT ECDL Irodájába. Az Iroda ennek alapján a központi nyilvántartásban szereplő vizsgaadatokkal való összevetés után kiállítja az ECDL bizonyítványt, amelyet a hallgatónak a vizsgakártya leadásakor megjelölt címére küld meg.

ECDL Base bizonyítvány megszerzéséhez elegendő négymodulos vizsgát tenni, melyek közül a számítógépes alapismeretek, az online alapismeretek és a szövegszerkesztés modulok kötelezők, az utolsó pedig szabadon választott.

A vizsga nyelve Magyarországon elsősorban magyar.

II.A vizsga menete

Általános tudnivalók

·          ECDL vizsgára csak regisztrált személy jelentkezhet.

·          A vizsgakártyát a hallgatónak minden vizsgára el kell hoznia.

·          Egy vizsga ideje 45 perc.

·          Egy napon több vizsga is letehető, de közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.

·          Egy teremben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban a kezdési és a befejezési idő modulonként nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell kezdeni, illetve befejezni.

·          A hallgató a vizsgaközpontban rendelkezésre álló akkreditált, az adott modulhoz tartozó szoftveren teheti le a vizsgát.

·          Sikertelen vizsgát ugyanazon a napon megismételni nem lehet.

·          A vizsgára történő jelentkezés, illetve annak lemondása a vizsgát megelőző második munkanapig lehetséges.

·          Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. Ilyenkor az újabb vizsgadíj-befizetése alól a vizsgázó indokolt esetben felmenthető.

·          Ha a vizsgázó fogyatékossága miatt a vizsga írásbeli részének letételére nem képes, akkor e vizsga követelményeinek szóban is eleget tehet.

·          Javítás után a vizsgákkal kapcsolatos dokumentációt (feladatlapokat és a vizsgajegyző­könyveket stb.), amelyekből az értékelés objektivitása utólag is bizonyítható, biztonságosan tárolva 3 évig meg kell őrizni, és a vizsgaközpont megszűnése esetén át kell adni az ECDL Irodának.

·          A nyilvántartórendszer adatait a vizsgaközpont szerződésének megszűnéséig meg kell őrizni, és megszűnés esetén át kell adni az ECDL Irodának.

·          A vizsgán esetleg előforduló szabálytalanságról 48 órán belül értesíteni kell az ECDL Irodát.

·          Amennyiben a vizsgát ellenőrző Minősítőbizottság a vizsgán szabálytalanságot tapasztal, felhívja a vizsgát felügyelő vizsgáztató figyelmét annak megszüntetésére, és az esetről a minőségellenőrzési jegyzőkönyvben feljegyzést készít.

A vizsga előkészítése:

·          A vizsgaközpont az összes vizsgára jelentkezőt regisztrálja a nyilvántartó rendszerben.

·          A vizsgán résztvevőkről nyomtatott lista készül.

·          A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztató ellenőrzi a hallgatók személyazonosságát a személyi igazolvány (érvényes diákigazolvány) alapján.

·          A termet és a munkaállomásokat elő kell készíteni.

·          A mindenkor aktuális feladatlapot az ECDL adminisztrációs rendszer választja ki véletlenszerűen. A kiválasztott feladatlapot sokszorosítani kell a vizsgázók létszámától függő példányszámban.

·          A feladatok instrukcióját papíron kell a vizsgázóknak kiadni. A kiadott feladatlapra rá kell írni a modul nevét, a feladat számát, és az értékelési szempontokat is. Igény esetén a vizsgázó számára hozzáférhetővé kell tenni az ECDL Vizsgapéldatárban található, az adott modult ismertető bevezetőszöveget is.

Teendők a vizsgázás megkezdésekor, illetve a vizsga alatt

·          A vizsgázás szabályszerűségének biztosítása érdekében a vizsgán a vizsgabiztosnak mindvégig jelen kell lennie.

·          A vizsgabiztosnak tájékoztatnia kell a hallgatókat a következőkről:

-           A vizsga során kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokra és lemezekre szabad dolgozni. Ezeket a teremből kivinni nem szabad, a vizsga befejeztével a vizsgázatónak be kell adni.

-           Segédeszköz nem használható, a kijelölt munkahelyre táska, stb. nem vihető be, mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.

-           A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.

-           A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.

-           A rendelkezésre álló idő modulonként maximum 45 perc. Ebbe az időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás stb.) kieső idő nem számítható bele.

-           Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.

·          A vizsga megkezdését hangosan be kell jelenteni.

·          A vizsga ideje alatt biztosítani kell a vizsgafegyelmet: amennyiben a vizsgáztató szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja.

·          Hangosan be kell jelenteni, ha a rendelkezésre álló idő már csak 5, perc, 1 perc, illetve szólni kell, amikor a 45 perc letelt.

Teendők a vizsga befejezésekor

·          A dolgozat beadásakor a munkalapokat a vizsgáztató kézjegyével ellátja, és ráírja a leadás időpontját.

·          Meg keli győződni arról, hogy a vizsgázók valamennyi, a vizsgával kapcsolatos anyagot beadtak.

·          A feladatlapokat a vizsgapéldatárban megadott kritériumok alapján a vizsgáztató értékeli.

·          A vizsgaeredményeket a nyilvántartó rendszerben rögzíteni kell.

·          A vizsgajegyzőkönyvet az adminisztrációs programból ki kell nyomtatni.

·          A sikeresen letett vizsgák a hallgatók vizsgakártyájára bejegyzésre kerülnek, ezekért a vizsgát követő munkanaptól lehet jelentkezni.

III.      A vizsgázó teljesítményének értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. Az értékelés írásban történik: vagy a megoldott kinyomtatott feladatlapon, vagy amennyiben a feladat jellegénél fogva nem kinyomtatható, erre a célra, a vizsgaközpont által szerkesztendő „Értékelőlapon". A részfeladatokat mindenkor külön kell értékelni. Ezek összegzése alapján dönthető el a végső eredmény. Érdemjegy helyett csak a „megfelelt" vagy a „nem felelt meg" kategóriákat kell használni. A vizsgakártyába csak a sikeres vizsgákat kell bejegyezni.

A vizsgázó - fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő - a kijavított dolgozatot, a vizsgát követő munkanaptól egy hétig a vizsgáztatóval egyeztetett időpontban megtekintheti.

IV.       Fellebbezés

A hallgató a vizsgákkal kapcsolatos kifogásaival jogorvoslatért fordulhat az NJSZT ECDL Irodájához. A döntést az ECDL Akkreditációs Bizottsága hozza meg. Az AB döntéseivel szemben fellebbezésnek helye nincs. Az állásfoglalás törvényességi szempontból az AB székhelye szerinti illetékes bíróságon támadható meg.

V.  Regisztrációs és vizsgadíjak

ECDL Iroda regisztrációs díjai:

ECDL

7.500 Ft

ECDL diák

5.500 Ft

ECDL Start

6.000 Ft

ECDL Start diák

4.500 Ft

Start regisztrációs díjráfizetés a teljes ECDL vizsgára való áttérésnél:

ECDL

3.000 Ft

ECDL diák

2.000 Ft

UMSZKI vizsgadíjak:

ECDL

2.800 Ft

ECDL diák

1.800 Ft

 

 További információk az alábbi oldalon található:

http://ecdlold.webkozpont.hu/

 

 

 

GB DE HU